Wedstrijdreglement win actie T-shirts/Sweaters

Artikel 1.

Alma vzw wil KU LEUVEN studenten in blok- en examenperiode een hart onder de riem steken en aanzetten om mee te doen aan de wedstrijd “Alma Blokt Mee”.  Deelnemers vullen het deelnameformulier in en deponeren die in de daartoe voorziene verzameldozen in Alma 1, Alma 2, Alma 3, Alma Gasthuisberg, De Moete, CBA.  Deelnemers kunnen een T shirt of Sweater “Alma Blokt Mee” winnen.

Artikel 2

Enkel KU Leuven Studenten kunnen aan de actie deelnemen.  Elke deelnemer kan slechts éénmaal per week deelnemen aan de wedstrijd

Artikel 3

De wedstrijd start  op 6 januari 2020 en eindigt op 30 januari 2020

Artikel 4

Deelnameformulieren dienen volledig ingevuld te worden en in de daartoe voorziene verzameldozen in Alma 1, Alma 2, Alma 3, Alma Gasthuisberg, De Moete, CBA gedepondeerd te worden.  Deelnameformulieren zijn te verkrijgen aan de kassa van voornoemde Alma’s.  Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen.  Bij een ex-aequo zal het lot bepalen. Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk.  Indien er te weinig of geen winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die het antwoord van de wedstrijd het dichtst benadert.

Gedurende de 4 wedstrijdweken zijn er per week 18 T shirts en 2 sweaters te winnen.

Artikel 5

De winnaars krijgen een bericht op het door hen opgegeven e-mail adres.  De winnaars gaan ermee akkoord dat de uitslag van de wedstrijd bekend gemaakt wordt op de social media van alma.

Artikel 6

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op https://www.alma.be/nl/mededeling/wedstrijdreglement-win-actie-t-shirtssweaters

Artikel 7

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers het wedstrijdreglement. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator. Tegen de genomen beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 8

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Alma de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de organisator van de wedstrijd.